Dua edildiğinde kesin bir ifade ile dilekte bulunulmalı

 Dua edildiğinde kesin bir ifade ile dilekte bulunulmalı

Müslim’in bir rivayeti şöyledir: 

“Fakat kesin bir şekilde istesin ve isteğini büyük tutsun. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah’a büyük gelmez.”

(Müslim, Zikr 8)

Açıklamalar
Allah’a dua ederken “dilersen bağışla” gibi sözler söylenilmesi ve duanın böyle şartlara bağlanması mekruhtur. Çünkü bu tarz ifadeler, bir başkası tarafından zorlanabilen, dilediğini rahatça yapamayacak durumda olan kimseler hakkında kullanılır. Oysa Azîz ve Celîl olan Allah böyle şeylerden münezzehtir ve Cenâb-ı Hakk’ı bir şeye mecbur edecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ayrıca böyle sözler, sanki kendini müstağni kabul etmek, “verirsen de olur vermezsen de” der gibi bir anlam ifade eder ki, Allah Teâlâ’ya karşı kullanılması asla affedilmez bir hitap tarzıdır. İsteğinin kabul edilip edilmeyeceğinden şüphe etme düşüncesi de yersizdir; zira Allah cimri değil cömerttir, kerîmdir; her isteyene istediğini verir. Bu sebeple duada kesin ifadeler kullanılmalı, samîmi ve ihlaslı olunmalı, istenilen şey kesin olarak ve kararlı bir şekilde Allah Teâlâ’ya arzedilmelidir. Çünkü O’nun vereceği hiçbir şey kendisine zor gelmez ve hiçbir şey O’nun nezdinde büyük değildir. Bir kudsî hadiste bu husus şöyle belirtilir: “Bütün insanlar düz bir arazide toplansalar, herkes ne isteği varsa istese, ben de herkese istediğini versem, yine de mülkümden hiçbir şey eksilmiş olmaz.” O, her şeye kâdirdir ve bütün mevcûdât O’nun emrinin altındadır. Bir insan bunları bilerek Allah’a yalvarıp yakarmalı ve dua etmelidir.Dua, Allah’a duyulan tam güveni en iyi şekilde yansıtan bir üslupla yapılmalıdır.
Hadislerden Öğrendiklerimiz
1. Allah Teâlâ’ya dua ederken ve O’ndan bir şey isterken “dilersen”, “istersen”  gibi şarta bağlı kelimelerle dua etmek câiz değildir.
2. Allah Teâlâ’ya dua eden ve dilekte bulunan kimse, kesinlik ifade eden cümlelerle talepde bulunmalıdır.
3. Allah Teâlâ’ya dua ve niyazda bulunan, Allah’ın duasına icabet edeceğine ve kendisine merhametiyle muamele yapacağına kesin olarak inanmalıdır.4. Cenâb-ı Hak, dileyene dilediği şeyi verir; O’nu zorlayan hiçbir güç yoktur. Kesin ifadelelerle Allah’tan bir şey istemek asla O’nu zorlamak anlamına gelmez. Her şey Allah’ın elindedir ve verdiği O’nun mülkünden hiçbir şey eksiltmez. 
Riyazussalihin