ER RAHMAN

Merhameti sonsuz olan O’dur. Rabbim sonsuz merhamet sahibidir. Onun merhameti kainatı kuşatmıştır. O merhametlilerin en merhametlisi yüce Rahman’dır. “Allah insanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Bakara, 143. Ayet Meali) Esirgeyen-Bağışlayan; O, kullarını bağışlayan esirgeyen ve ayırım dâhi yapmadan nimetlerini tüm kullarına veren Rahman’dır. İnsan olsun hayvan olsun, mü’min olsun, kâfir olsun hiçbir fark gözetmeksizin Devamı…

ALLAH (c.c)

(c.c.) : Celle Celaluhu: Allah ismi anıldığı zaman, hürmet ve tazim için söylenir, ona mahsustur. “Onun şanı ne yücedir.” demektir. Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimleri kuşatan özel ismi, isimlerin sultanı Bu esma yüce Allah’ın Celal ve Zat ismi olarak bilinir. Allah’ın 99 Devamı…

ER REŞİD

İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren, her işinde isabetli olan, doğru yolu en iyi gösteren “Rabbimiz, Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bize doğruyu göster durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla!” (Kehf, 10. Ayet Meali) Yüce Allah, hiçbir işi boş ve faydasız olmayandır, hiçbir tedbîrinde yanılmayandır, hiçbir takdirinde hikmetsizlik bulunmayandır. Devamı…

EL VARİS

Her şeyin asıl sahibi olan, bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönen. “Biz, refahından şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri, Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur” (Kasas, 58. Ayet Meali) Allah Teâlâ mülkün gerçek sahibi, gerçek varisidir. Kullarının mal mülk Devamı…

EL BAKİ

Daimi, ölümsüz, ebedi olan, ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.” (Rahman, 26-27. Ayet Meali) O’nun zatından başka herşey yokluk demektir. O, zatında diri, ezelî ve ebedî, varlığı kendisiyle var olandır. Onun zâtından başka her şey Devamı…

EL BEDİ

Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan “Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece “Ol!” der, o da hemen oluverir.” (Bakara, 117. Ayet Meali) Eşi ve benzeri olmaksızın yarattıklarını örneksiz ve maddesiz yaratan, hayret verici alemleri yoktan var eden demektir. Eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen. Devamı…

EL HADİ

Hidayet veren, hidayet eden, doğru yolu gösteren “Rabbinin yüce adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan O’dur. Takdir edip hidayeti gösteren O’dur.” (Ala, 1-3 . Ayet Meali) “Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.” (Kasas Suresi, 56. Ayet Meali) Kuran ve Devamı…

EN NUR

Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren, aydınlatıcı, ışık verici “Allah, göklerin ve yerin nurudur…” (Nur Suresi, 35. Ayet Meali) “…O’nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir Devamı…

EN NAFİ

Fayda veren şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olan, faydalı şeyleri yaratan “Ve Allah’tan başka, sana faydası da, zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan, o zaman hiç şüphesiz sen zalimlerden olursun.” (Yunus, 106. Ayet Meali) “Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah’tandır, sonra size bir zarar dokunduğunda (yine) Devamı…

ED DARR

Elem, zarar verenleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandıran Tatlı, güzel şeyleri yaratan Yüce Allah, acıyı, sıkıntıyı ve kederli şeyleri de yaratmıştır.  “Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olursa, O’ndan başka bunu giderecek yoktur. Sana bir iyilik dokunduracak olursa da O, herşeye güç yetirendir.” (Enam,17. Ayet Meali) “… Allah onlara zulmetmedi, Devamı…