El Muhyi

 El Muhyi

Anlamı, açıklaması, ilgili ayet, hadisler ve duası;

Mahlûkatı yoktan var edip hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren, yaşatan demektir. Hayata kavuşturan, canlılara hayat veren. Hayatı yaratan, canlılığı meydan getiren, ölüleri  dirilten, can veren ve canlandıran O’dur.

“Onlar, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve O, onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kadirdir. Evet, muhakkak ki O, her şeye kadirdir.” (Ahkaf, 33. Ayet Meali)

“Ve kendi yaratılışını unutup Bize misal getirdi: “Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek?” dedi.”  (Yasin, 78. Ayet Meali)

“Ve hayat veren ve öldüren, O’dur. Ve gece ve gündüzün ihtilâfı (karşılıklı dönüşümü), O’na aittir (O’nun hükmüdür). Hâlâ akıl etmez misiniz?” (Müminun, 80. Ayet Meali)

“Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir.” (Rum, 50. Ayet Meali)

Kalpler; ilimle, iyi insanlarla oturmakla aydınlanıp hayat bulduğu gibi, cehalet ve bilgisizlikle, arzuların peşinden gitmekle, oyun ve eğlencelere dalmakla, dünya metaı elde etmeye çalışmakla ve Allâh’tan gafil olmakla da katılaşır ve karanlığa bürünüp hayatiyetini kaybeder.

“O, diriltir ve öldürür. Ve O’na döndürüleceksiniz.”(Yunus, 56. Ayet Meali)

Hayat, ruhun bir sıfatıdır. Allah, ruhları hayat sahibi kılmakla onlarda Muhyî ismini tecelli ettirmiş bulunuyor. Canlı olan ruh, girdiği bedene de hayat nurunu saçıyor ve bütün hücreler bu nurdan nasiplerini alıyorlar.

YA MUHYİ, Ey canlılara hayat veren Muhyi, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Ölümümü ebedi dirilişimize başlangıç eyle. Bizi cehennemden kurtar. Amin

Esmaül Hüsna, en güzel isimler