Er Rafi

 Er Rafi

Dilediğini yücelten, yukarı kaldıran, zilletten izzete çıkaran, makam ve mertebelerini yükselten, dereceleri artıran anlamına gelmektedir.

“O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş’ın sahibidir…” (Mümin Suresi, 15.Ayet Meali)

“O; alçaltıcıdır, yükselticidir.” (Vakia Suresi 45. Ayet Meali)

Yüce Allah elbet her şeyi kemaliyle bilmektedir. İnsanlar içinde yükselmeye, yukarılara çıkmaya layık olanları bildiği gibi, yükseklerden aşağılara inecekleri ve insanlıktan nasibi olmayanları da bilir. Ve her işi hikmetli ve yerinde yapar. Kimseye zerrece zulmetmez.

Eğer kendisi Er-Râfi ismine mazhar olarak yükseltilmiş ise, evvela bunun sebebinin kendi yeteneği değil, Allah’ın rahmeti olduğunu bilmeli ve kendisini yükselten Cenab-ı Mevla’ya hamd ve şükür ederek, oradan düşmesine sebep olacak amellerden son derece kaçınmalıdır. Sözün özü Karun gibi olmamalı ve “Ben bunu kendi katımdaki bir ilim ile kazandım.” diyerek nimeti kendisine isnad etmemelidir.

Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. İmtihan ise bazen sabırla ve bazen de şükürle olmaktadır. Onun yükselmesi de şükürle bir imtihandır. Kişi bunu bilmeli, gurur ve övünmek yerine şükrü kendisine ayrılmaz bir refik yapmalıdır.

Er Râfi isminin tecellisiyle yükselen kavimlere, aziz olan sultanlara, makam, mevki, şan ve şöhret verilmiş insanlara gıpta ve hased etmemelidir. Onlara verilen bu nimetlerin sadece imtihan için verildiğini düşünerek, o nimetlerin kendisine verilmesini, imtihanı kaybetmek endişesinden dolayı talep etmemelidir. Gıpta edeceği tek şey, uhrevi ameller ve Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazandıracak ameller olmalıdır.

YA RÂFİ, Allah’ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum), Ey (istemediği şeye) engel olan, Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden, Ey yücelten, Ey (her şeyi) sanatla yaratan, Ey menfaat ve fayda veren, Ey (bütün) sesleri işiten, Secdelerimle sultan eyle beni, Kulluğumla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni, İyiler arasında an beni, Yükseklere al beni. Amin

YA RÂFİ,  Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaati kabul eden), Ey (rahmeti) geniş olan, Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran. Münezzehsin sen, Ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rab”im! Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar. Amin

Esmaül Hüsna, En güzel isimler