TAKVA

 TAKVA

İman eden, Rabbine gereği gibi saygı duyan her mümin, elinden geldiğince takvalı olup, Allah (c.c.) ’ın emrettiklerini yapmalı, haramlardan sakınmalıdır.

Takva sahibi olmak imanın gereğidir. Takvanın temeli ise ihlastır. Tevekkül, rıza ve sabır takvanın göstergesidir.

Mümin, ihlasla yapılan küçük amellerinin nasıl büyüdüğünü ve riya ile yapılan büyük amellerin hiç olduğunu bilir.

“Ey iman edenler! Allah’a karşı hakkıyla takva sahibi olun ve ancak Müslüman olarak can verin.” (Al-i İmran Suresi, 102. Ayet Meali)

İnsanın kalbi günaha da takvaya da meyillidir. Nefsini arındırıp, Rabbine yönelip takva sahibi olanlar kurtuluşa ermiştir.

“Allah’ın hükümlerine saygı göstermek şüphe yok ki kalplerdeki takvadandır.” (Hac Suresi, 37. Ayet Meali)

Rabbimiz takva sahiplerin bazı özelliklerini aşağıda ayeti kerimelerde şöyle belirtmiştir;

“O (takva sahipleri), gayba iman eder, namazı dosdoğru kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.” (Bakara Suresi, 3. Ayet Meali)

“İyilik, yüzünüzü doğu ya da batı cihetine dönmeniz değildir. (Gerçek anlamda) iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitab’a ve nebilere inananların; sevmesine rağmen malı, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve kölelere verenlerin; namazı kılıp, zekâtı verenlerin; söz verdiklerinde sözlerine bağlı kalanların; fakirlik, hastalık ve savaş zamanında sabredenlerin yaptığıdır. İşte bunlar sadık olanlardır. Bunlar takva sahiplerinin ta kendileridirler. “(Bakara Suresi, 177. Ayet Meali)

“(Cenneti hak eden takva sahipleri) sabredenler, sadık olanlar, gönülden (Allah’a) itaat edenler, infak edenler ve seher vakitlerinde istiğfarda bulunanlardır. (Al-i İmran Suresi, 17. Ayet Meali)

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan adaletli şahitler olun. Bir kavme olan öfkeniz / kininiz, sizi adaletsizlik yapmaya sevk etmesin. Adaletli olun! O, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkup sakının. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide Suresi, 8. Ayet Meali)

Takvalı insanların diğer özellikleri, görevleri;

Güzel ahlak sahibi olmalı, diline sahip olmalı,

Nefsini dizginlemeli, tevazu sahibi olmalı.

Allah (c.c.)  ’a itaat etmeli, günahları terk etmelidir.

Allah (c.c.)  ’ın haram kıldığı işleri yapmaktan, günah işlemekten korkmalıdır.

Haram ve helale dikkat edilmeli, sevap günah, helal haram konusunda derin bir hassasiyet içerisinde olmalıdır.

Allah (c.c.)  ’tan sakınmaya, Allah (c.c.)  ’a sığınmaya ve şüpheli şeylerden kaçınmaya büyük önem vermelidir.

Mubah ve helal olan dünya nimetlerinin ihtiyaçtan fazla tüketilmemelidir.

Eğer mümin yukarıda sayılanları yapmıyorsa,

Amellerini düzeltip, salih amel işlemiyorsa;

Ya ahiret gününün, kıyamet gününün, o günün geleceğine inanmıyor, ya da Rabbine inanmıyor veya Rabbini gereği gibi tanımıyordur.

Takvalı insan olabilmek için önce Rabbimizi tanımamız lazım.

Rabbimiz Aziz ve Celil olan Allah (c.c.) ’tır.

O Allah (c.c.)  ki, kendisinden başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur.

Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

O Rahmandır, Rahimdir,

O, din (ahiret) gününün sahibidir.

İşte biz sadece Allah’a (c.c.) ibadet ediyor ve sadece Allah’tan (c.c.) yardım dileriz.

Rabbimizi Kuran-ı Kerim’den ve Resullullah’ın bizlere bildirdiği şekilde Allah (c.c.) ’ın isim ve sıfatlarından tanırız.

Esmaül Hüsna, Allah (c.c.) ’ın en güzel isimlerinden her bir ismi öğrendiğimizde, anladığımızda, yaşadığımızda şirke giden bir yol kapanır, o ismin tecelli ettiği durumlarda duygu ve düşüncelerimiz fıtrata, tevhide döner. Her ismi öğrendiğimizde Rabbimizi hakkıyla tazim edip eksiklerden tenzih ederiz.

“…O’nun benzeri hiçbir şey yoktur…” (Şura Suresi, 11. Ayet Meali)

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur. ” (Taha Suresi, 8. Ayet Meali)

O yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur…” (Haşr Suresi, 24. Ayet)

Rabbini tanıyan vazifesini bilir, imanın gerekliliğini yerine getirir.

 “Ey iman edenler! Allah’a karşı hakkıyla takva sahibi olun ve ancak Müslüman olarak can verin.” (Âl-i İmrân Suresi, 102. Ayet Meali)

Rabbim bizleri,

Müslüman olarak yaşayan,

Müslüman olarak can veren ve

Müslüman olarak dirilenlerden eylesin.

Amin.