EL ALİYY

Allah’u Teâla Azze ve Celle her şeyden üstün ve yücedir. “Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.” (Nisa Suresi : 34. Ayet Meali) İzzet, şeref ve hükümranlık açısından o yücelerin yücesi olan Aliyy’dir. Allah mutlak yücedir. O yüceler yücesi ilim ve hilm sahibi olanda odur. “De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Devamı…

EŞ ŞEKÜR

Az iyiliğe çok mükâfat veren. Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ve pek ziyadesi ile karşılık veren manasındadır. Şükür; teşekkür etmek, insanlık kurallarına uyarak nankörlük etmemek anlamındadır. Şükret, verilen nimetlerin kimler tarafından verildiğini fark etmeyen bir kul nankör bir varlıktır. Şekür, şükrü devam eden ve büyük-küçük ibadet ayrımı yapmaksızın şükrü bütün itaat edenleri kapsayan anlamındadır. Devamı…

EL GAFUR

Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol anlamına gelir. Mağfireti çok olan O’dur. Allah Teâlâ’nın kullarına mağfireti pek çoktur. Bir kulun kusuru ne kadar büyük ve çok olursa olsun onları örttüğü gibi meydana çıkarıp da sâhibini rezîl rüsva da etmez. “O, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, Devamı…

EL AZİM

Büyüklüğünün sınırı, emsali, ölçüsü olmayan, Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes, her şeyden ulu, herkesten yüce, şanı büyük, azametli ve yücelik sahibi olan manasındadır. El Azim ism-i şerifi “sonsuz azamet sahibi” manasındadır. Sınırsız büyüklük ve yücelik anlamındaki “azamet” sıfatı, mutlak manada Cenab-ı Hakk’a aittir. “Azim” kelimesinin zıddı “hakirdir”. O (CC), Devamı…

EL HALİM

Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren yani Yumuşak huyluluk sahibi anlamına gelir. Allah’ın acıması ve bağışlaması onun öfkesinden daha da önde olan, yumuşaklık sahibi olan, Halim’dir. ‘Şüphesiz O, halimdir, çok bağışlayıcıdır.’ (Fatır, 41. Ayet Meali) Cenab-ı Hak Halim’dir; hilmi çok olandır. Günahkârların cezalarını derhal verme iktidarında olduğu halde Devamı…

EL HABİR

Olmuş olacak her şeyden haberdar. Kâinattaki bütün gizli işlerden,  geçmiş ve gelecek de olan her şeyden haberdar anlamına gelir. “Bilmez mi o yaradan ki o her şeyi inceden inceye bilen, her şeyden haberdardır.“ (Mülk Suresi : 14. Ayet Meali ) Günah işleyeceğiniz vakit El-Habir ismi aklımıza gelsin. Çünkü Allah gizli açık olan Devamı…

EL LATİF

Lutuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen Lütfeden – Lütufkâr: Yüce Allah tüm faydalı, hoş güzellikleri kullarına hayır ve iyiliklerle ihsan eder. Her işin inceliğini bilip, hiç umulmadık yoldan kullarına iyilik ulaştıran Latif’tir. Lütfü ve keremi bol olan O’dur. Rabbim sonsuz lütuf ve hikmet sahibi olandır. İnsan yaratılan en üstün Devamı…

EL ADL

Mutlak adil, çok adaletli. Adaletli-Adil : Allah mutlaka ve daima adil olarak hükmeden, kesinlikle zulmetmeyen, aşırılığa gitmeyen Adl’dır. Gerçekten tam adalet sahibi olan O’dur. Mutlak adil olup, her şeyi yerli yerinde yapan O’dur. Tüm yaptıkları hak ve adalet üzere olan’dır. Çok Adaletli olan O’dur. Adaletle hükmeden O’dur. Adalet sahibi olan Devamı…

EL HAKEM

Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmetle hükmeden. Hükmedici, bilgisi ve adaletiyle hakkı yerine getiren anlamlarına gelir. Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumun hakkını alıp sahibine iade eden veren manası içermektedir. Allah (cc) Hakem`dir. Hükmünde adil olandır. O`nun hükmü olmadan hiçbir iş nihayete ermez. Devamı…

EL BASİR

Gizli açık, her şeyi en iyi gören. Her şeyi gören, her şeyin hakikatini gören, hiçbir şey kendisinden saklanamayan, yapılanları tek tek zapt edip muhafaza eden demektir. Allah Teâla, yer ve göklerin her yerinde görülebilecek her şeyi Basîr sıfatıyla kuşatmıştır ve onları görmektedir. O’nun için görülemeyen bir şey yoktur. Hiç bir Devamı…